ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CURSUS

Inschrijving

1.1 Inschrijven is mogelijk via de website van BloomingContracts.com. Wij accepteren inschrijvingen tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, mits er plaatsen beschikbaar zijn.

1.2. Wanneer een cursus volgeboekt is, wordt dit aangekondigd onder elke cursus, op die specifieke cursusdatum. We hebben wachtlijsten voor onze cursussen en deelnemers op wachtlijsten worden 1 week (7 dagen) voor aanvang van de cursus gecontacteerd als er plaatsen beschikbaar zijn, in verband met hotel/vluchtarrangementen voor de deelnemer.

Bevestiging van de cursus

2.1. De deelnemer ontvangt een voorlopige cursusbevestiging zodra de inschrijving en betaling door de cursusadministratie is ontvangen.

2.2. 1 week (7 dagen) voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een e-mail met praktische cursusinformatie.

Algemeen/annulering

3.1 We hebben een minimumaantal deelnemers nodig om onze cursussen te laten doorgaan. Het vereiste minimum is 9 personen voor elke cursus. De cursus wordt 2 weken tot 1 week voor aanvang geannuleerd als het vereiste aantal deelnemers niet wordt gehaald.

Dagen voor de Cursus Verandering: Kosten in rekening gebracht* Annulering: Kosten in rekening gebracht***
15 dagen of meer Geen kosten 7.5% van het cursusgeld
8-14 dagen 7.5% van het cursusgeld 20% van het cursusgeld
7 dagen of minder ALLEEN vervanging van deelnemer** Niet gerestituteerd

* Een cursus kan op een latere datum worden gevolgd of worden vervangen door een cursus van gelijke of grotere waarde in overeenstemming met het pro rata schema.

** Als je een cursus niet kunt bijwonen, kun je tot 24 uur voor aanvang van de cursus een vervanger opgeven.

*** In het geval dat de cursus volledig wordt geannuleerd door BloomingContracts.com, is de aansprakelijkheid beperkt tot de restitutie van het cursusgeld.

LET OP: De in rekening gebrachte kosten zijn van toepassing op het cursusgeld (plus accommodatie waar van toepassing).

Houd er rekening mee dat we alleen schriftelijke annuleringen accepteren (e-mail is OK).

Kosten

4.1. Het cursusgeld staat in de cursusbeschrijving voor de individuele cursus. De prijs is inclusief cursusmateriaal, drank/koffiepauzes/lunch en exclusief accommodatie, tenzij anders overeengekomen. De prijzen van de cursussen zijn exclusief heffingen en belastingen, tenzij anders overeengekomen.

4.2. Cursusgeld moet bij inschrijving worden betaald. Zonder bewijs van betaling wordt de inschrijving niet in behandeling genomen en niet bevestigd.

Onvolledige of te late inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Inschrijvingsformulieren worden behandeld in volgorde van binnenkomst, met uitzondering van vervanging van deelnemers.

Hotelaccommodatie

5.1. Hotelaccommodatie moet door elke deelnemer worden geregeld, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

6.1 Behalve zoals uiteengezet in artikel 6.2, is BloomingContracts.com op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, restitutie of anderszins voor enig letsel, overlijden, schade of directe, indirecte of gevolgschade (alle drie de termen omvatten, zonder beperking, zuiver economisch verlies, winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill en soortgelijk verlies) hoe dan ook veroorzaakt voortvloeiend uit of in verband met de levering van de cursus.

6.2 Deze algemene voorwaarden sluiten haar aansprakelijkheid (indien van toepassing) jegens u voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van BloomingContracts.com, voor fraude of voor enige aangelegenheid waarvan het onwettig zou zijn voor ‘s nalatigheid haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten.

Privacy

7.1 Het privacybeleid van BloomingContracts.com is van toepassing en is te vinden in Site Info en de Algemene Voorwaarden.

Volledige overeenkomst

8.1 Deze voorwaarden en de Site Info en T&C’s (inclusief de privacyverklaring waarnaar in artikel 7 wordt verwezen) bevatten alle voorwaarden die jij en BloomingContracts.com zijn overeengekomen met betrekking tot de levering van de cursus. Zie bijgevoegd de hyperlink van Site Info en T&C’s https://www.bloomingcontracts.com/Site_Info_and_T&C’s.pdf.

Jurisdictie en acceptatie van deze algemene voorwaarden

9.1 De informatie, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid in alle opzichten van deze voorwaarden of van enige bepaling van deze voorwaarden of enig geschil met betrekking tot het materiaal op deze website wordt beheerst door Nederlands recht zoals toegepast in Nederland. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en bepalingen.